czwartek, 28 grudzień 2023 09:22

XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH - obejrzyj obrady online

Dziś 49. sesja Rady Miejskiej w Brusach - sesja budżetowa - obejrzyj obrady online! Start godzina 10.00.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034  
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2024-2034                                                     
d) uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2024 
e) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
f) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Spierwia 
g) zmiany uchwały Nr XXXII/254/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach 
h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie obrad.  
Wyświetlony 3072 razy