wtorek, 19 marzec 2024 09:14

LI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

26 marca 2024r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Brusach.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2024 
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2024-2035 
c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku komunalnym w Kinicach 
d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnych w Brusach i Leśnie 
e) oceny aktualności planu ogólnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brusy 
f) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2024 roku 
g) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Brusy w 2024 roku 
h) udzielania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie dotacji na prace konserwatorsko - renowacyjne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków obejmujące Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie 
i) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 
7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
8. Sprawozdanie przewodniczących komisji stałych z działalności w VIII kadencji Rady Miejskiej w Brusach.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w VIII kadencji Rady Miejskiej w Brusach.
10. Sprawozdanie Burmistrza Brus.
11. Sprawy organizacyjne.
12. Zamknięcie obrad.  
Wyświetlony 1743 razy