czwartek, 23 maj 2024 09:37

II SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH - SESJA ABSOLUTORYJNA - TRANSMISJA

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z dzisiejszych obrad Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej. 
6. Raport o stanie Gminy Brusy za 2023 rok:
a) debata nad raportem;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania     
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok: 
a) opinia Komisji Rewizyjnej,                                                                                  
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,                                         
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 rok                          
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2024                                                                                               
b) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
c) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 
d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brus 
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie obrad.  
Wyświetlony 1865 razy