piątek, 13 maj 2022 12:33

ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE FOLII ROLNICZYCH

Aktualnie na terenie gminy Brusy usługę odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia zużytej folii z działalności rolniczej umożliwia Zakład Gospodarki Komunalnej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach.

Koszt odbioru folii rolniczej bez zanieczyszczeń:

  • folii z pryzm (czarnej i białej),
  • folii z balotów po sianokiszonce,
  • worków typu big-bag po nawozach i nasionach wynosi 207,36 zł brutto za tonę.

W przypadku folii zanieczyszczonej oraz folii zmieszanej z siatkami i sznurkami koszt odbioru wynosi 1431,00 zł brutto za tonę.

Odbiór folii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach odbywa się we wtorki w godz. od 10.00 do 12.00 lub w innych terminach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Szczegółowe i dodatkowe informacje w tym temacie można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach, nr tel. 52 3982362.

Przypominamy, że folia po sianokiszonkach zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10) stanowi odpad inny niż niebezpieczny.

Po opróżnieniu z sianokiszonki powinna być oczyszczona z pozostałości a następnie gromadzona w wyznaczonym miejscu do czasu przekazania firmie zajmującej się odbiorem zużytej folii z gospodarstwa.

Każdy rolnik powinien we własnym zakresie zadbać o to, aby zużyta folia trafiła do właściwego recyklera i została przerobiona we właściwy sposób.

Niezgodną z przepisami ochrony środowiska stosowaną metodą pozbywania się odpadów z tworzyw sztucznych, w tym folii kiszonkarskiej, jest ich spalanie w tradycyjnych paleniskach domowych lub na wolnym powietrzu, zakopywanie w dołach, składowanie na dzikich wysypiskach śmieci.

Taki sposób gospodarowania jest bardzo szkodliwy dla środowiska. W wyniku nieprawidłowego spalania do powietrza atmosferycznego emitowane są szkodliwe substancje, do których należą metale ciężkie, tlenek węgla, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki.

Wyświetlony 2998 razy