piątek, 18 sierpień 2023 11:45

XLV sesja Rady Miejskiej w Brusach

Dziś (18 sierpnia) o godzinie 12.00 XLV sesja Rady Miejskiej w Brusach. Obrady sesji można obejrzeć online. Link poniżej. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Złożenie ślubowania przez radnego Stanisława Weltrowskiego.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej. 
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach 
b) zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika 
c) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034 
e) zmiany uchwały Nr XLIV/364/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brusy 
f) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Brusy 
g) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2024
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie obrad.  

Wyświetlony 2882 razy